Katowice, 16 lipca 2013

Foto: Kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej